واحد سازمانی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:جداری
سمت سازمانی :معاون فنی و عمرانی شماره تماس :