واحد سازمانی
علی عبدی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :مشاور شهردار و سرپرست سرمایه گذاری شماره تماس :