واحد سازمانی
کامبیز فتحی
نام کارمند :کامبیز نام خانوادگی:فتحی
سمت سازمانی :سرپرست زیبا سازی شماره تماس :