واحد سازمانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:مقصودپور
سمت سازمانی :رییس شهرسازی شماره تماس :