واحد سازمانی
نام کارمند :سلام اله نام خانوادگی:فریدیان
سمت سازمانی :رئیس اداره مالی شماره تماس :