واحد سازمانی
سعید شوکتی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:شوکتی
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات شماره تماس :