واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:عبدالهی
سمت سازمانی :مسئول نقشه برداری شماره تماس :