واحد سازمانی
نام کارمند :قلی نام خانوادگی:خلیلی
سمت سازمانی :سرپرست ناحیه 2 شماره تماس :