واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:صابر نیا
سمت سازمانی :معاون اداری و مالی منطقه شماره تماس :