واحد سازمانی
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:دیزجی
سمت سازمانی :مسئول دفتر حراست شماره تماس :