واحد سازمانی
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:دیزجی
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :