واحد سازمانی
مجید جعفری
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :تنظیم اسناد شماره تماس :