محدرضا عباسی 

 شرح وظایف معاونت مالی و اقتصادی و واحدهای تابعه

 

نام معاونت : مالی و اقتصادی
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازمانی به شرح ذيل تعيين می گردد:
1- نظارت بر كليه امور مالی –خدماتی –تداركاتی و پرسنلی منطقه
2- تنظيم بودجه ساليانه منطقه و پيش بيني اعتبارات وملزومات مورد نياز با همكاري مديريت امور مالي شهرداري مركز
3- نظارت بر حفظ و نگهداري اموال شهرداري منطقه و اتخاذ تدابير لازم در اين خصوص با همكاري اداره اموال شهرداري مركز
4- تاييد اسناد هزينه و امور مربوطه به حسابداري منطقه بر اساس دستورالعمل هاي صادره
5- نظارت بر مميزي املاك واقع در محدوده منطقه و تهيه شناسنامه براي هر ملك در اجراي مقررات قانون نوسازي و عمران شهري با هماهنگي مديريت درآمد شهرداري مركز
6- نظارت بر وصول درآمد نوسازي و ساير درآمدها برابر مقررات مربوطه و اختيارات تفويض شده و پيگيري امور مربوط به وصول درآمدها
7-انجام معاملات منطقه در حدود اختيارات مصوب با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و مقررات و دستورالعمل هاي مربوطه و نظارت بر واحد قراردادهاي منطقه
8- حفظ ارتباط بين واحدهاي تابعه منطقه با مديريت هاي مختلف شهرداري و موسسات و ادارات و يا اشخاص حقيقي از لحاظ مكاتبات اداري
9-عضويت در كيمسيون معوض و گروه كارشناسان
10-نماينده شوراي اسلامي شهر در كميسيونهاي معاملات و تحويل
11-انجام ساير امور مشابه و دستوراتي كه از طرف مافوق و در حدود وظايف ارجاع مي گردد
 
 عنوان پست / رده سازماني : مسئول نوسازي
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
   1.            جستجو در بايگاني فرمهاي مميزي املاك .
   2.            ايجاد در كامپيوتر با مشخصات كامل .
   3.            مشخص كردن پرونده با كد كامپيوتري جديد .
 4.   بررسي گزارش مامورين بازديد كه متراژ ساختمان و نوع ساختمان را گزارش مي كنند .
   5.            بررسي ساختمان در كامپيوتر .
   6.            ايجاد ساختمان براي زمين هايي كه داراي پروانه بوده و احداث شده اند .
 7.   بررسي پرونده ها از لحاظ پرداخت عوارض نوسازي قبل از سال 1370 و عوارض بعد از سال 1370 تا سال جاري .
   8.            وارد كردن شماره پرونده در سيستم كامپيوتري و حساب عوارض معوقه تا تاريخ 1370.
   9.            وارد كردن عوارض معوقه و دادن مفاصاحساب در سيستم كامپيوتر اصلي (MAIN)
 10.          گرفتن فيش عوارض نوسازي و تحويل به ارباب رجوع .
 11.   پاسخ به استعلام دفتر خانه ها و صدور مفاصاحساب براي دفتر خانه پس از پرداخت فيش نوسازي توسط ارباب رجوع و پاراف استعلام هاي بانك و پايان ساختمان و صدور پروانه توسط قسمت نوسازي .
 12.   وارد كردن ته برگ قبوض عوارض نوسازي كه توسط بانك به حسابداري عودت داده مي شود .
 13.   دسته بندي كردن قبوض و جمع مبالغ آن و وارد كردن در شيفريه مخصوص در كامپيوتر  .
 14.          تحويل شيفريه ها به قسمت حسابداري براي ايجاد سند .
 15.          مميزي بلوكهايي كه هنوز مميزي نشده اند و يا اخيرا به محدوده اضافه شده است .
 16.          كد گذاري كليه نقشه هاي تفكيكي و پياده كردن آنها به روي نقشه هاي GIS .
 17.          انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول كسب و پيشه
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
   1.            مميزي واحدهاي كسب و پيشه در محدوده منطقه .
   2.            تشكيل پرونده براي كليه واحد هاي كسبي موجود در محدوده منطقه .
 3.   بررسي پرونده كسبي از لحاظ نوع و درجه بندي وارد كردن اطلاعات پيشه وران در كامپيوتر .
   4.            محاسبه عوارض كسب و پيشه بر اساس اطلاعات كامپيوتر .
 5.   صدور فيشهاي عوارض كسب و پيشه و پيگيري جهت وصول آن و رفع اختلاف و هماهنگي اصناف مختلف .
   6.            پاسخگويي به استعلامات اتحاديه هاي صنفي پس از كنترل شهرسازي .
   7.            وارد كردن مفاصاحساب براساس دريافت فيش .
   8.            دسته بندي كردن قبوض و وارد كردن در شيفرهاي مخصوص در كامپيوتر .
   9.            تحويل شيفرها به قسمت حسابداري جهت سند زدن در امور مالي .
 10.          مميزي واحد هاي كسبي فاقد سابقه و دفاتر كار و نظارت بر امور كسبه .
 11.          رسيدگي به كليه امور مربوط به پروانه كسب و بازرسي و نظارت بر اصناف .
 12.          انجام ساير امور محوله از طرف مافوق .
 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول آزادسازي و املاك
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
 1.   تشكيل پرونده ملك در مسير طرح آزاد سازي (شامل مدارك مالكيت) نقشه ديجيتالي محل ، سوابق و مدارك لازم .
 2.   تشكيل پرونده املاكي كه داراي كاربري خدمات شهري مورد نياز شهرداري هستند و پيگيري توافق با مالكين در جهت آزاد سازي .
 3.   پيگيري جهت بازديد و تهيه فرم ارزيابي جهت تكميل پرونده (به اتفاق مامور بازديد كارشناسي شهرسازي) .
   4.            تهيه دعوتنامه جهت شركت در كميسيون معوض و ارسال دعوتنامه براي افراد .
   5.            ترتيب تشكيل كميسيون معوض (آماده كردن پرونده ها).
 6.   تنظيم و تهيه فرمهاي صورتجلسات كميسيون معوض و فرم توافقنامه و فرمهاي اطلاعات ملك و فرم تحويل ملك.
 7.   معرفي به دفتر خانه جهت انتقال سند (ميزان در مسير) و يا تنظيم فرم اقرار نامه محضري ( جهت واگذاري حق كسب و پيشه ).
   8.            صدور فرمهاي مكاتبات با اداره هاي  آب ، برق ، گاز و تلفن جهت افراد .
   9.            شركت در تخريب و تحويل ميزان درمسير (آزاد سازي مسير).
 10.   پيگيري پرونده هايي كه تخلف ساختماني دارند (هماهنگي با مسئول ماده صد جهت سير مراحل كميسيون ماده صد).
 11.   پيگيري امور ماده 8 شامل دادن ابلاغ و اخطاريه ها و معرفي كارشناس دادگستري ، ارسال پرونده به دادگستري ، واريز وجه ارزيابي توسط هيئت كارشناسان رسمي دادگستري تبریز به حساب سپرده دادگستري يا حساب سپرده اداره ثبت اسناد و املاك ، دريافت حكم تخريب و يا تحويل ملك.
 12.   پيگيري به موقع از طريق دفتر خانه جهت انتقال اسناد و يا دريافت اقرارنامه هاي محضري .
 13.   پيگيري جهت دادن پروانه به افرادي كه امتياز دريافت مي دارند .(ارتباط با شهرسازي).
 14.   پيگيري كار جهت افراديكه نمرات ريالي دريافت دارند (هماهنگي با امور مالي منطقه) .
 15.   تهيه و تنظيم آمار ماهيانه ميزان عرضه و اعياني آزاد سازي (فرمهاي مربوطه)جهت ارسال به شهرداري مركري (مديريت آزاد سازي املاك ).
 16.   ثبت اراضي و املاك شهرداري و بطور كلي جمع آوري اطلاعات ملك در مسير (در آينده از طريق رايانه و سيستم كامپيوتري ).
 17.   بايگاني پرونده هاي مربوط به طرحهاي عمراني (نظم دادن پرونده هاي در مسير طرحهاي عمراني ).
 18.   تهيه آمار و اطلاعات بصورت مدون با واحد روابط عمومي در مورد ميزان عرضه و … و مبلغ پرداختي از املاك آزادسازي شده .
 19.   انجام مكاتبات اداري با سازمانها و ارگانهاي مربوط مثل اداره ثبت اسناد و املاك ، مسكن و شهرسازي ، شهرداري مركزي ، شهرسازي و ….. .
 20.   نگهداري دقيق (ثبت پرونده ها ) پرونده هايي كه توافق صورت گرفته (توافق نامه ها )در جاي امن و مطمئن .
 21.   ارسال سوابق توافق و اسناد انتقال مالكيت (مدارك مالكيت ) به مديريت آزاد سازي و املاك شهرداري منطقه (پس از پايان كار ) .
 22.            پيگيري  از طريق اداره ثبت اسناد واملاك تبریز جهت موارديكه نياز به اجراي ماده 45 قانون شهرداري مي باشد (تهيه صورتجلسه اجراي  ماده 45 به اتفاق كارشناسان اداره ثبت ).
23.            انتقال اسناد به شهرداري (توسط نماينده املاك شهرداري ) از طريق دفتر خانه اسناد رسمي تبریز.
24.            تعيين بر و باقيمانده املاك به اتفاق كارشناسان شهرسازي (نقشه برداران ) و با كارشناسان شهرسازي منطقه .
25.            انجام ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 
عنوان پست / رده سازماني : مسئول مالي
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
   1.            انجام عمليات مربوطه به ذيحسابي شهرداري منطقه .
   2.            نظارت بر انجام مسئوليتهاي مورد نياز در خصوص صدور چك.
   3.            نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل .
   4.            نظارت بر پرداخت ديونات شهرداري .
   5.            كنترل و نظارت بر كار واحد هاي كار پردازي  و انبار داري و درآمد و جمعدار.
   6.            كنترل و نظارت بر تهيه اسناد مالي .
 7.   مطالعه و نظارت قراردادهاي منعقده با پيمانكاران و پرداخت دستمزد پيمانكاران پس از تحويل صورت وضعيت تاييد شده .
   8.            اتمام ساير امور محوله از طرف مافوق .
   9.            تنظيم سيستم بودجه .
 10.          تنظيم اصلاح بودجه .
 11.          تنظيم بودجه .
 12.          مديريت نقدينگي .
 13.          پيگيري حسابهاي سنواتي .
 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي حسابداري
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     انجام امور مربوطه به حقوق و دستمزد پرسنل شهرداري و تهيه ليستهاي پاداش .
2- انجام امور مربوطه به اعتبارات و بودجه آتي و تهيه اعتبارات براي پروژه هاي عمراني (تهيه و تنظيم بودجه ، متمم بودجه و اصلاح بودجه هاي عمراني ).
3-      انجام امور پرداخت نقدي جهت حواله هاي خريد و صدور چك .
4-     انجام امور ثبت اسناد و كنترل آنها و تنظيم و تهيه ترازنامه ها .
5-      رسيدگي به مدارك و ضمائم و اسناد اخذ صدور مجوزات لازم .
6-      تنظيم و تهيه اسناد و دفاتر مالي و قانوني .
7-      انجام امور مغايرتهاي بانكي و حسابهاي جاري شهرداري .
8-      ثبت اسناد و حسابداري و سندهاي مالي .
9-      انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي شود .
 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي كارپردازي
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     انجام امور مربوط به خريد ملزومات اداري مورد نياز و تحويل به انبار .
2-      انجام امور مربوطه به هزينه هاي جاري جزئي شهرداري .
3-      پيش بيني احتياجات شهرداري از نظر وسايل مورد نياز و برآورد هزينه هاي آن .
4-      نظارت برانجام تشريفات مناقصه و مزايده در معاملات .
5-      تهيه صدور آگهي ها و تنظيم اسناد هزينه اي لازم خريداري شده .
6انجام اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .(امور مربوط به افتتاحيه پروژه ها و جلسات شهرداران و معاونين(اجرايي ،عمراني،شهرسازي)شوراي شهر)
7-     پرداخت هزينه بنرين كليه خودروها و موتور سيكلت ها ، بررسي نسبت به كيلومتر
8- پرداخت هزينه هاي جاري متعلقه (پاداش آخر سال ، ليست تحويل لباس ، بن غير نقدي )و غيره ...
9-     تهيه استعلام و بررسي و تحقيق نسبت به درخواستهاي ناقص (گل و گياه ) و غيره .....
 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي درآمد
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1- انجام امور دريافت وجوه نقدي و يا اسناد دريافتي بعد از محاسبات واحد شهر سازي و تائيد معاونت شهرسازي .
2-      انجام امور ثبت فيشهاي واريز بانكها .
3-      نگهداري اسناد مالي و فيشهاي پرداختي شهروندان .
4-     اجراي قوانين و مقررات موضوع عوارض ( زير بنا و ..... ) در محدوده منطقه .
5-      كنترل پرونده ها از نظر ارقام قوانين – جرائم – محاسبات .
6-      انجام امور مربوط به اعتراضات متعرضين و مغايرتهاي بانكي و اسناد .
7-      انجام امور مربوطه به چكهاي شهروندان .
8-      انجام امور مربوط به آمار در آمد و گزارش به مديريت در پايان هر ماه .
9-      انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي شود .
10-مكاتبه با سازمانهاي وابسته .
 
عنوان پست / رده سازماني : متصدي انبارها
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-     ايجاد سيستم كاردكس و كدينگ انبار .
2-     نظارت بر ورود و خروج كالاهاي مورد نياز .
3-     تنظيم فرم كامپيوتري رسيد انبار .
4-     وارد كردن اطلاعات انبار در سيستم كامپيوتري .
5-     نظارت بر چيدمان اقلام و دسته بندي آنها .
6-     انبارگرداني ساليانه .
7-     انجام اموري كه از مافوق ارجاع مي شود .
           
عنوان پست / رده سازماني :مسئول اجرائيات ماده صد
شرح وظايف پست سازماني مذكور بر اساس وظايف واحد سازماني به شرح ذيل تعيين مي گردد .
1-دريافت گزارش وضعيت بنا از واحدهاي مربوطه .
2-همكاري در تهيه گزارش وضعيت بنا ومشخص نمودن وجود اختلاف.
3-رابطه بين كمسيون ماده صد و منطقه .
4-مسئول ابلاغ آراء صادره به متخلفين
5... اخذ نيابت قضائي از دادگستري – ابلاغ از طريق كلانتري – تفهيم آراء صادره در كلانتري 38- هماهنگي با مامور انتظامي واجراي حكم درصورت لزوم با كا رشناسان شهرسازي
6- پيگيري اخذ گزارش كارشناس شهرسازي – محاسبات – تهيه فرم ارسال به كميسيون وطي مراحل مربوط واخذ امناء واحدهاي مختلف
7- ابلاغ اخطار 10 روزه واخذ لايحه دفاعيه مالكين ومستاجرين – ارسا ل پرونده پس از سپري شدن 10 روز اخطار يا ارسال دفاعيه توسط مالك (مستاجر)
8- پيگيري از طريق واحدهاي مخلتف جهت پاسخ قرار(سوال) كميسيون از شهرداري وهماهنگي با واحدهاي مختلف وتهيه پاسخ وارسال مجدد به كميسيون
9- پيگيري وهماهنگي با واحد حقوقي منطقه درخصوص آراء صادره از طريق ديوان عدالت اداري و دادگستري
10- هماهنگي جهت بازديد اعضاء كميسيون ماده صد از ساختمان كه نياز به بازديد اعضاء كميسيون دارد
11- ابلاغ اخطار 10 روزه راي بدوي - - راي قطعي –رونوشت نمايندگي دادستاني – اخطار ريالي واخطار جهت پيگيري پرونده هاي دادگستري – باهماهنگي مامور انتظامي
12- درمحاسبه آراء جريمه وابلاغ مبالغ مربوط به ما لكين
13- اخذ نيابت قضائي درخصوص آراء تعديل وتبديل وتخريب
14- انجام ساير امور محوله از طرف مافوق .