معاونت فنی و عمرانی
                          
 
حسین درسخوان

 
شرح وظایف معاونت عمران شهری وادارات تابعه
 

عنوان پست / رده سازماني : معاون فني وعمراني    
شرح وظايف پست سازماني:
 1. نظارت بركليه پروژه هاي عمراني و اجرايي منطقه به لحاظ كيفي و كمي .
 2. همكاري معاونتقني وعمراني منطقه با حوزهعمران شهري شهرداري مركزي.
 3. ارائه طرحهاي عمراني در راستاي بهبود فضاي منطقه .
 4. صدور كليه مجوزها و تائيد كليه مراحل براي صدور وپرداخت چك پيمانكاران .
 5. نظارت بر اجراي پياده رو سازي – احداث جوي آبها – آسفالت خيابانها –  اجراي پل ها – جداول – رفوژها – ساختمانهاي اداري – خاكبرداري وخاكريزي – زير سازي و خيابان سازي در محدوده منطقه .
 6. نماينده شوراي اسلامي شهردر كمسيونهاي معاملات و تحويل .
 7. صدور مجوز حفاري براي كليه سازمانهاي خدمات رسان شهري و ادارات دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي
 8. نماينده شهردار جهت صدور مجوزهاي حفاري تك انشعابي در سطح منطقه
 9. ارايه طرح هاي پيشنهادي جهت بودجه سال آينده منطقه و نماينده شهردار جهت حضور در كميته هاي عمراني و مربوط به بودجه
 10. ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 
 عنوان پست / رده سازماني : رييس اداره عمران
شرح وظايف:
 1. بررسي اوليه بودجه عمراني پيشنهادي
 2. تخصيص منابع مالي به فعاليتهاي از پيش تعيين شده در برنامه آتي
 3. اجراي پروژه هاي يكساله شهرداري از لحاظ تامين پيمانكاران.
 4. هماهنگي هاي لازم با حوزه معاونت عمران شهري در پياده سازي و اجراي پروژه هاي كلان شهري
 5. انعكاس پيشرفت و عدم پيشرفت فازهاي مختلف اجراي پروژه .
 6. اجراي پروژه هاي كوچك در سطح منطقه كه تا سقف بودجه تامين شده باشد .
 7. كنترل سيستماتيك پروژه هاي در دست انجام و انعكاس مشكلات معاونت فني و عمراني شهرداري منطقه .
 8. نظارت عاليه بر پروژهايي تحت نظارت ناظرين منطقه
 9. بر آورد پروژه هاي منطقه
 10. كنترل و نظارت بر فعاليت پيمانكاران .
 11. تائيد صدور وضعيت پيمانكاران .پس از رسيدگي مجدد
 12. تحويل پروژه به بهره برداري و زمان اتمام پروژه .
 13. شناخت مشكلات منطقه از نظر مشكلات عمراني و ارائه طرحهاي عمراني جهت حل اين معضلات .
 14. تاييد صورتجلسات تحويل موقت و قطعي پيمانكاران
 15. ساير اموري كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .
 
 عنوان پست / رده سازماني : مسئول نگهداري و تعميرات
شرح وظايف:
 1. روكش و لكه گيري آسفالت خيابانهاي سطح منطقه .
 2. مرمت و بازسازي ابنيه در سطح منطقه  .
 3. تعمير پياده روهاي سطح منطقه .
 4. دريافت نظرات ارباب رجوع و اقدامات مقتضي در اين موارد از معاونت و رئيس عمران متطقه .
 5. مرمت جداول معابر.
 6. صدور محوز حفاري (تك انشعابي) حهت منازل و تجاريها .
 7. صدور محوز حفاري (طولي) جهت شركتهاي تاسيساتي .
 8. پل سازي و كانيو بر روي كانالها و آبروها و معابر در سطح منطقه .
 9. تهيه و نصب دريچه هاي فلزي در پاركها و معابر در سطح منطقه .
 10. تهيه و نصب تابلو وموانع فلزي جهت جلوگيري از ورود خودرو به پياده رو ها .
 11. حفر چاه دفع آب سطحي .
 12. لايروبي چاهها و كانالهاي موجود در سطح منطقه .
 13. هماهنگي و پيگيري جهت جابجايي تاسيسات شهري .
 14. نصب نيمكت، فلزي اسباب بازي، تير چراغ روشنايي و نرده هاي فلزي در پاركهاي سطح منطقه، ساخت حوضچه ، ديوار كشي زمينهاي بايرو اجراي تعميرات تا حدي كه نياز به پيمانكار نباشد .
 15. ساير مواردي كه از طرف مافوق ارجاع مي شود .