نگاهی به شهرداری منطقه 5 در 20 سال گذشته

 عکس های شاخه نگاهی به شهرداری منطقه 5 در 20 سال گذشته
توسعه فضای سبز فلکه میثاق شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز فلکه میثاق شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز فلکه میثاق شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز فلکه میثاق شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز فلکه میثاق شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز فلکه میثاق شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز پارک آتش نشان شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز پارک آتش نشان شهرک باغمیشه سال 1379
توسعه فضای سبز پارک آتش نشان شهرک باغمیشه سال 1379
احداث پارک یاس سال 1380
احداث پارک یاس سال 1380
احداث پارک یاس سال 1380
احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک باغمیشه سال 1379
احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک باغمیشه سال 1379
احداث ایستگاه آتش نشانی شهرک باغمیشه سال 1379
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
تعریض 12 متری بارنج سال 1380
مسير اصلي خيابان شيت هفت سال 83
مسير اصلي خيابان شيت هفت سال 83
مسير اصلي خيابان شيت هفت سال 83
احداث ایستگاه آتش نشانی میدان بسیج سال 1383
احداث ایستگاه آتش نشانی میدان بسیج سال 1383
احداث ایستگاه آتش نشانی میدان بسیج سال 1383
احداث برکه پارک باغمیشه سال 1383
احداث برکه پارک باغمیشه سال 1383
احداث برکه پارک باغمیشه سال 1383
آسفالت رويه جاده تهران سال 1383
آسفالت رويه جاده تهران سال 1383
آسفالت رويه جاده تهران سال 1383
امتداد خيابان 24 متري بارنج
امتداد خيابان 24 متري بارنج
امتداد خيابان 24 متري بارنج
احداث آب نماي ميدان اطلس سال 1383
احداث آب نماي ميدان اطلس سال 1383
احداث آب نماي ميدان اطلس سال 1383
احداث تقاطع غير همسطح ميدان شهيد فهميده سال 1383
احداث تقاطع غير همسطح ميدان شهيد فهميده سال 1383
احداث تقاطع غير همسطح ميدان شهيد فهميده سال 1383
احداث آب نماي ميدان ارغوان شهرك باغميشه  1383
احداث آب نماي ميدان ارغوان شهرك باغميشه 1383
احداث آب نماي ميدان ارغوان شهرك باغميشه 1383
آماده سازي اراضي سرم سازي  سال83
آماده سازي اراضي سرم سازي سال83
آماده سازي اراضي سرم سازي سال83
احداث زير گذر فرشته 2 سال 1383
احداث زير گذر فرشته 2 سال 1383
احداث زير گذر فرشته 2 سال 1383
 خيابان 35 متري عباسي نرسیده به میدان شهید فهمیده سال 1383
خيابان 35 متري عباسي نرسیده به میدان شهید فهمیده سال 1383
خيابان 35 متري عباسي نرسیده به میدان شهید فهمیده سال 1383
احداث 35 متری شهرک باغمیشه
احداث 35 متری شهرک باغمیشه
احداث 35 متری شهرک باغمیشه
احداث 35 متری شهرک باغمیشه سال 1378
احداث 35 متری شهرک باغمیشه سال 1378
احداث 35 متری شهرک باغمیشه سال 1378
احداث میدان بسیج سال 1379
احداث میدان بسیج سال 1379
احداث میدان بسیج سال 1379
احداث میدان بسیج سال 1379
احداث میدان بسیج سال 1379
احداث میدان بسیج سال 1379
محل احداث پارک بانوان شهرک باغمیشه
محل احداث پارک بانوان شهرک باغمیشه
محل احداث پارک بانوان شهرک باغمیشه
اتوبان پاسداران میدان شهید فهمیده به طرف طرح تبادل امام علی (ع) سال 1380
اتوبان پاسداران میدان شهید فهمیده به طرف طرح تبادل امام علی (ع) سال 1380
اتوبان پاسداران میدان شهید فهمیده به طرف طرح تبادل امام علی (ع) سال 1380
اتوبان پاسداران میدان شهید فهمیده به طرف طرح تبادل امام علی (ع) سال 1380
اتوبان پاسداران میدان شهید فهمیده به طرف طرح تبادل امام علی (ع) سال 1380
اتوبان پاسداران میدان شهید فهمیده به طرف طرح تبادل امام علی (ع) سال 1380
فضای سبز میدان بسیج سال 1379
فضای سبز میدان بسیج سال 1379
فضای سبز میدان بسیج سال 1379
احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه 5 سال 1379
احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه 5 سال 1379
احداث ساختمان اداری شهرداری منطقه 5 سال 1379
1از2‏