اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی شهرداری منطقه تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.
سه شنبه 28 دي 1395

دوره آموزشی

دوره آموزشی پایان دوره آموزشی کارکنان معاونت شهر سازی و معماری شهرداری منطقه پنج تبریز
شنبه 25 دي 1395