تاریخ : سه شنبه 28 دي 1395     |     کد : 1220

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه تبریز در نظر دارد باستناد مجوز اخذ شده پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 1395 از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.PDF چاپ چاپ