تاریخ : شنبه 9 بهمن 1395     |     کد : 1229

آمادگی شهرداری منطقه5برای مقابله بامشکلات احتمالی بارش برف

شهرداری منطقه5تبریز برای مقابله بابارشهای برف در آمادگی کامل قراردارد. به گزارش روابط عمومی منطقه ، مهندس یعقوب هوشیاربااعلام این مطلب گفت:

طبق اعلام اداره کل هواشناسی استان باورود سامانه بارش برف وهمچنین توده هوای سرد به استان این منطقه بابسیج کلیه ماشین آلات واکیپ های اجرایی وعملیاتی خودبرای مقابله بامشکلات ناشی از بارش برف وجلوگیری از وقوع یخبندان در معابردر آمادگی کامل قرارگرفته است.شهردارمنطقه5 درادامه بابیان اینکه اکیپ های برف روبی ومحلول پاش نمک برای خدمات رسانی درحالت آماده باش هستندافزود: درشرایط بارشهای شدیدبرف درصورتیکه شهروندان ازسفرهای غیرضروری اجتناب کنندشاهدترافیک وایجادراهبندان درمعابرنخواهیم بود. وی همچنین از رانندگان وسایط نقلیه خواست تاازایمنی واستانداردبودن لاستیک خودروهایشان درفصل زمستان اطمینان حاصل کنندتاازتصادفات وترافیک درمعابرکاسته شود.شایان ذکراست شهرداری منطقه 5بادراختیارداشتن ورودی شرق تبریزوشهرک های جدید الاحداث ازبزرگترین مناطق این کلانشهرمحسوب می شود.


PDF چاپ چاپ