تاریخ : سه شنبه 10 اسفند 1395     |     کد : 1254

باحکم مهندس هوشیارصورت گرفت

انتصابات جدید درشهرداری منطقه5تبریز

باحکم مهندس هوشیارشهردارمنطقه5تبریزانتصابات جدید دراین منطقه انجام یافت. به گزارش روابط عمومی منطقه، آقای صمدمقصودپوربه عنوان رییس شهرسازی معرفی وضمن قدردانی ازخدمات آقای علی عبدی وی نیز به عنوان مشاورشهرداروسرپرست سرمایه گذاری وامورمشارکت منصوب شد.همچنین اقایان محمدرضارفیعی دیزجی مسول اجرای احکام ، علیرضاموسایی سرپرست دایره چک واکبردنیادوست جانشین مدیریت سرمایه گذاری معرفی ومنصوب شدند.


PDF چاپ چاپ