تاریخ : شنبه 28 اسفند 1395     |     کد : 1265

توصیه های نوروزی شهردارمنطقه پنج به معاونین ومدیرانش

.

مهندس هوشیار دردیدارپایان سال با معاونین ومدیرانش چندتوصیه مهم به آنهاکردوخواست تاسال96راباروحیه ای مضاعف شروع کنند. به گزارش روابط عمومی منطقه، شهردارمنطقه5تبریز دراین دیدار بااشاره به کسب موفقیت های سال95این دستاوردها رانتیجه همدلی وتلاش تک تک کارکنان ومدیران دانست وگفت : مرورعملکرد سالی که سپری شد ونقدوبررسی کارها برای تداوم موفقت ها موثراست. وی دراین رابطه از معاونین ومدیرانش خواست تا ضمن نقدعملکردشان برای سال96برنامه ابداعی ارایه کنند. مهندس هوشیاربا ذکر اهمیت تکریم ارباب رجوع درنظام اسلامی اظهارداشت: به دلیل اخذ درامدشهرداری از مردم تکریم ارباب رجوع دراین مجموعه بیش از سایرادارات است . وی حل مشکلات شهروندان راعبادت دانست وافزود : بااین کاردعای خیرهزاران شهروند وامدادالهی رادرکارهایمان  احساس خواهیم کرد. شهردارمنطقه5دربخش دیگری ازسخنانش چندتوصیه وتذکر به معاونین ومدیرانش نمودوگفت : سال96به خاطربرگزاری انتخابات ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر سالی حساس برای این مجموعه است . وی افزود: مدیران شهرداری اگرازامکانات بیت المال برای تبلیغ کاندیداهای شورا استفاده کنند باشدیدترین برخوردقانونی مواجه می شوند. وی اظهارداشت: به هیچ کس اجازه دخالت در انتخابات آن هم با سو استفاده ازامکانات شهرداری رانخواهیم داد.او همچنین بالارفتن انتظارات ازشهرداری منطقه5رایک خبرخوشحال کننده دانست واز مدیرانش خواست تا برای حفظ رتبه های برترکسب شده  برنامه داشته باشند. وی دربخش دوم توصیه اش به مدیران منطقه به ترویج روحیه نشاط ومثبت اندیشی اشاره نمود وگفت : القای روحیه مثبت اندیشی منجربه افزایش راندمان کاری خواهدشد. وی درپایان ضمن تبریک سال نو ازتلاشهای کارکنان وکارگران این منطقه در سال95قدردانی کرد.PDF چاپ چاپ