تاریخ : يکشنبه 31 ارديبهشت 1396     |     کد : 1301

آغازلوله گذاری آبیاری فضای سبز آرپادره سی و جاده تهران با روش علمی

.

به منظور آبیاری فضاهای سبز موجود در پارک جنگلی 400 هکتاری آرپادره سی و ورودی شرق تبریز با روش علمی ، لوله گذاری ازدو مرکز سپتیک احداث شده آغاز شد. به گزارش روابط عمومی منطقه ،مهندس یعقوب هوشیارشهردارمنطقه5تبریزبااعلام این مطلب گفت:  شهرداری منطقه پنج به عنوان اولین منطقه اقدام به حذف روشهای سنتی آبیاری فضای سبز با احداث مخازن ذخیره آب در سطح حوزه با 100 میلیارد ريال اعتبار کرده است. وی افزود : به منظور حذف آبیاری فضاهای سبز با روش های سنتی این منطقه اقدام به احداث مراکز سپتیک که همان مخازن ذخیره آب می باشند نموده است . وی در این رابطه افزود : در دو سال اخیر 8 مرکز سپتیک با100میلیاردریال اعتباردر سطح حوزه احداث شده است.وی بابیان اینکه ظرفیت هریک ازمخازن1500مترمکعب می باشد اظهارداشت : با لوله گذاری از مراکزسپتیک بعدازاین شاهد حذف آبیاری فضاهای سبزباروش قدیمی خواهیم بود.


PDF چاپ چاپ