تاریخ : يکشنبه 7 بهمن 1397     |     کد : 2087

سرپرست ماشین آلات شهرداری منطقه 5 منصوب شد


با حضور مدیران معاونت خدمات شهری واجرایی منطقه پنج سرپرست ماشین آلات شهرداری این منطقه منصوب شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، در مراسمی که بدین منظور ترتیب یافته بود آقای محمد حسین باقرین به عنوان سرپرست ماشین آلات منطقه 5 منصوب واز زحمات آقای سعید شوکتی قدر دانی شد. گفتنی است ماشین آلات از واحدهای فنی وپشتیبانی معاونت خدمات شهری محسوب می شود ودر تمامی عملیات ها نقش اساسی ایفا می کند .   
 فرامرز  مقنیان آذری