تاریخ : چهارشنبه 15 اسفند 1397     |     کد : 2141

گزارش تصویری از لکه گیری آسفالت معابر توسط شهرداری منطقه پنج
فرامرز  مقنیان آذری