تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398     |     کد : 2352

با شروع ارزیابی عملکرد واحدهای اداری شهرداری منطقه پنج

عملکرد مدیریت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی منطقه ارزیابی شد
ارزیابی عملکرد واحدهای مدیریتی شهرداری منطقه پنج تبریز شروع شد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، با حضور کارشناسان معاونت برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی شهرداری تبریز ارزیابی عملکرد تمامی واحدهای اداری شهرداری منطقه 5 بررسی شد. به گفته سعید مظفری مدیر برنامه ریزی وتوسعه سرمایه انسانی منطقه پنج این ارزیابی با هدف شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد واحدهای مختلف اداری مناطق وسازمانهای شهرداری شروع شده است. وی با بیان اینکه مدیریت برنامه ریزی این منطقه بر اساس ارزیابی سال گذشته رتبه اول را در بین مناطق شهرداری تبریزکسب نموده است افزود : ارزیابی عملکرد تمامی واحدهای اداری طبق زمانبندی اعلام شده انجام می شود. گفتنی است کارشناسان ارزیابی معاونت برنامه ریزی با مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج دیدار وتبادل نظر نمودند.
 

 


PDF چاپ چاپ