تاریخ : دوشنبه 15 مهر 1398     |     کد : 2473

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه 5 تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال 98  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
   نام پروژه مبلغ برآورد سپرده شرکت در مناقصه پایه مورد تایید
1 بهسازی پل خلعت پوشان 36.000.000.000  ريال 1.800.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
2  بهسازی پل دانشگاه آزاد شماره 1 20.000.000.000  ريال 1.000.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
3 بهسازی پل دانشگاه آزاد شماره 2 9.500.000.000  ريال 475.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
4 لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی خیابان مولانا باغمیشه 4.100.000.000  ريال 205.000.000 ريال حداقل پایه 5
آب
5 لوله گذاری آبهای سطحی اتوبان پاسداران به مهران رود 1.200.000.000  ريال 60.000.000 ريال حداقل پایه 5
آب
 
 
1 ) لذا از شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از مورخه 1398/07/16 تا روز سه شنبه مورخه 1398/07/30 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 مراجعه نمایند .
2 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا رأس ساعت 13:30 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1398/08/01بوده (پاکت های مناقصه را به صورت مهر و موم شده به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 تحویل دهید) و پیشنهادات واصله رأس ساعت 14:30 ظهر روز چهارشنبه مورخه 1398/08/01در کمیسیون مناقصه شهرداری مرکز مفتوح و قرائت خواهد شد.
3 ) شهرداری در رد و قبول پبشنهادات مختار است.
4 ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
6 ) هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 7 روز حاضر به تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
7 ) سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی  WWW.M5.Tabriz.ir    مندرج است.   

میرعلی اصغر نساج غازانی - شهردار منطقه پنج
 
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ