تاریخ : سه شنبه 16 مهر 1398     |     کد : 2477

آگهی مناقصه عمومی

شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های ترافیکی مشروحه زیر را در سال ۹۸ از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید:
 
  نام پروژه مبلغ برآورد سپرده شرکت در مناقصه پایه مورد تایید
1  
اجرا و تعمیرات نرده کشی جهت ایمن سازی معابر سطح منطقه
5.000.000.000  ريال 250.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
2  
تهیه و نصب علائم و تابلوها و تجهیزات ترافیکی سطح منطقه
3.000.000.000  ريال 150.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
3 اجرای رنگ آمیزی دوجزئی محل عابر پیاده و علائم افقی و نوشتاری در سطح منطقه 3.000.000.000  ريال 150.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
4  
اجرا و تعمیرات گاردریل جهت ایمن سازی معابر در سطح منطقه
3.000.000.000  ريال 150.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
5  
اجرای خط کشی محوری با رنگ سرد در معابر فرعی منطقه
2.000.000.000  ريال 100.000.000 ريال حداقل پایه 5
ابنیه یا راه و ترابری
 
 
1 ) لذا از شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت ظرفیت و پایه لازم دعوت بعمل می آید از مورخه 16/07/98 تاساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخه 28/07/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 مراجعه نمایند .
2 ) آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا رأس ساعت 13:30 ظهر روز یکشنبه مورخه 28/07/1398 بوده (پاکت های مناقصه را به صورت مهر و موم شده به امور قراردادهای شهرداری منطقه 5 واقع در دروازه تهران روبروی پمپ بنزین، ساختمان شهرداری منطقه 5 تحویل دهید) و پیشنهادات واصله رأس ساعت 14:30 ظهر روز یکشنبه مورخه 28/07/1398 در کمیسیون مناقصه شهرداری مرکز مفتوح و قرائت خواهد شد.
3 ) شهرداری در رد و قبول پبشنهادات مختار است.
4 ) به پیشنهادات مبهم، مشروط و تحویل اسناد بعد از انقضای مهلت مقرر در این آگهی و فاقد سپرده از درجه اعتبار ساقط و ترتیب اثر داده نخواهد شد .
5 ) هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مناقصه خواهد بود .
6 ) هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم و غیره به ترتیب از تاریخ ابلاغ نتیجه ظرف مدت 7 روز حاضر به تحویل ضمانتنامه حسن انجام تعهدات و انعقاد قرارداد نشوند، سپرده شرکت در مناقصه آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
7 ) سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه و سایت اینترنتی  WWW.M5.Tabriz.ir    مندرج است .         
 
 
                        تاریخ چاپ آگهی                                                                                     میرعلی اصغر نساج غازانی 
                          16/07/1398                                                                                                 شهردار منطقه پنج
 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ