تاریخ : شنبه 16 آذر 1398     |     کد : 2545

اجرای چهارمین طرح فضای سبز شهری در شهرداری منطقه پنجطرح یخاب به عنوان چهارمین طرح فضای سبز شهری در شهرداری منطقه پنج اجراشد . به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت : این طرح با هدف از بین بردن آفات و بیماری های خاکزی و مقابله با مرحله زمستان گذرانی آفات و بیماری ها در خاک اجرا می شود. شهردار منطقه پنج همچنین در ادامه افزود : اجرای  طرح یخاب از آذر شروع و تا دی ماه ادامه خواهد داشت. وی بااشاره به اجرای موفق آمیز طرح های پیشین فضای سبز شهری گفت : شهرداری منطقه پنج تبریز با داشتن ۵۵۵ هکتار وسعت فضای سبز و ۲۵ پارک محله ای و جنگلی از نظر سرانه فضای سبز جزو مناطق برخوردار محسوب می شود.


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ