تاریخ : شنبه 17 اسفند 1398     |     کد : 2683

توسط شهرداری منطقه پنج انجام شد

ادامه لکه گیری آسفالت در کوی استانداری، آخر عباسی ، شهرک باغمیشه و کوی الهیه

.


طرح خدمات محله ای با لکه گیری آسفالت در معابر کوی استانداری، آخر عباسی ، شهرک باغمیشه و کوی الهیه انجام شد. به گزارش امور ارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج شهردار منطقه پنج تبریز اعلام کرد و گفت: طرح چاله زدایی معابر سطح حوزه که از اول اسفندماه شروع شده پس از اتمام در معابر اصلی در سایر معابر نیز ادامه دارد . وی افزود : لکه گیری آسفالت در تمامی معابر اجرا می شود. او همچنین دراین خصوص اظهار داشت : در ادامه طرح خدمات محله ای اقدام به لکه گیری آسفالت در پل استانداری و خیابان اصلی آن ، میدان اطلس در باغمیشه، آخر عباسی و کوی الهیه شده است.  شهردار منطقه پنج از تداوم طرح چاله زدایی معابر تاپایان سال خبر داد و گفت : تا ۱۶ اسفندماه ۷۰۰ تن آسفالت برای لکه گیری آسفالت استفاده شده است .
 
 


PDF چاپ چاپ