تاریخ : دوشنبه 26 اسفند 1398     |     کد : 2705

با مجوز کمیسیون حفظ و گسترش شهرداری صورت می گیرد

جابجایی درختان واقع در مسیر دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه پنج تبریز

درختان واقع در مسیر دو پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۵ تبریز به استناد مجوزصادره کمیسیون حفظ و گسترش شهر داری جابجا و در پارک جنگلی آرپا دره سی غرس دوباره می شود.  به گزارش امور ارتباطات منطقه به منظور جلوگیری از تصادفات رانندگی در مسیر جاده تهران اقدام به ایجاد دسترسی بین باندهای کندرو و تندرو ضلع شمالی می شود. براساس این گزارش در این پروژه ۱۲۵ اصله درخت با نظارت کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز جابجا و در پارک جنگلی آرپا دره سی غرس می شود. همچنین در ادامه اجرای پروژه پوشش کانال واقع در ۲۴متری فرشته نیز به استناد  مجوز کمیسیون حفظ و گسترش شهرداری تبریز اقدام به جابجایی چند اصله درخت با نظارت کارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری می شود. درختان جابجاشده در مسیر این پروژه نیز در پارک آرپادره سی غرس دوباره می شود.


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ