تاریخ : پنجشنبه 25 ارديبهشت 1399     |     کد : 2783

با احداث جایگاه پست برق 

تامین روشنایی پارک جنگلی ۴۰۰هکتاری  آرپادره سی شروع شد

تامین روشنایی پارک جنگلی ۴۰۰ هکتاری آرپادره سی وارد فاز اجرایی شد. به گزارش امورارتباطات منطقه این مطلب را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و گفت: تامین روشنایی پارک جنگلی آرپادره سی یکی از نیازهای اساسی این مجموعه تفریحی و گردشگری تبریز بود که اقدامات اولیه با احداث جایگاه پست برق و خرید برق شروع شده است. شهردار منطقه پنج کلانشهر تبریز همچنین افزود : تامین زیرساخت های پارک آرپادره سی یکی از پروژه های اساسی منطقه پنج در سال جاری است که در مرحله اول اقدام به تامین روشنایی شده است. او در این رابطه اظهار داشت: جایگاه پست برق آرپادره سی با یک میلیارد ریال هزینه احداث شده است. مهندس نساج همچنین تصریح کرد: با یک میلیارد ریال هزینه برق پارک جنگلی آرپادره سی تامین می شود.

 


فرامرز  مقنیان آذری
چاپ چاپ