تاریخ : سه شنبه 22 مهر 1399     |     کد : 2958

با 25 میلیارد ریال هزینه

روشنایی پارک جنگلی آرپا دره سی تامین شد

شهردار منطقه پنج تبریز از شروع عملیات عمرانی تامین روشنایی و برق رسانی به مرکزذخیره آب پارک جنگلی آرپادره سی خبر داد . به گزارش امور ارتباطات منطقه ، این خبر را مهندس میر علی اصغر نساج اعلام کرد و افزود : این پروژه 25 میلیارد ریال هزینه داشته است . وی در ادامه با بیان اینکه پس از اخذ انشعاب برق عملیات تیرگذاری به طول 2 کیلومتر جهت تامین روشنایی پارک جنگلی آرپادره سی شروع شده همچنین از تامین نیرو رسانی به مرکز ذخیره آب این مجموعه تفریحی و گردشگری خبر داد و اظهار داشت : با برق رسانی به مرکز سپتیک ، آبیاری پارک 400 هکتاری آؤپادره سی به روش قطره ای انجام می شود. شهردار منطقه در این رابطه اظهار داشت : با احداث مرکز سپتیک به ظرفیت ذخیره 1500 متر مکعبی آبیاری مجموعه 400 هکتاری آرپادره سی به روش نوین انجام می شود . مهندس نساج هزینه احداث مرکز ذخیره آب را 20 میلیارد ریال دانست و درپایان از طراحی و احداث دیگر امکانات مورد نیازدر پارک تفریحی و گردشگری آرپادره سی در آینده نزدیک خبر داد .

PDF چاپ چاپ