واحد سازمانی
فرامرز مقنیان آذری
نام کارمند :فرامرز نام خانوادگی:مقنیان آذری
سمت سازمانی :مسئول سایت امور ارتباطات شماره تماس :33262364