واحد سازمانی
حمید باقری
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:باقری
سمت سازمانی :فرهنگسرای نومی گلزار شماره تماس :