واحد سازمانی
مجتبی حکم آبادی
نام کارمند :مجتبی نام خانوادگی:حکم آبادی
سمت سازمانی :مسئول امور قرارداد , مسئول امور قرار داد شماره تماس :