واحد سازمانی
سرکار خانم اسکندری پور
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:اسکندری پور
سمت سازمانی :مسئول شبکه و انفورماتیک شماره تماس :