واحد سازمانی
اکبر تقی زاده
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :معاون شهرسازی و معماری شماره تماس :