واحد سازمانی
رحیم  عبدالهی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:عبدالهی
سمت سازمانی :مسئول نقشه برداری شماره تماس :