واحد سازمانی
میر علی اصغر  نساج
نام کارمند :میر علی اصغر نام خانوادگی: نساج
سمت سازمانی :شهردار منطقه شماره تماس :