واحد سازمانی
مجید نجفی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مسئول امور پیگیری ستاد اقامه نماز شماره تماس :33262146