واحد سازمانی
فرهاد میرزا احمدی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:میرزا احمدی
سمت سازمانی :رییس شهرسازی شماره تماس :