واحد سازمانی
فرشید  سرودیان
نام کارمند :فرشید نام خانوادگی:سرودیان
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز شماره تماس :36693353