واحد سازمانی
ناصر جعفری
نام کارمند :ناصر نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :