واحد سازمانی
علی صمدی فر
نام کارمند :علی نام خانوادگی:صمدی فر
سمت سازمانی :مسئول امور حقوقی شماره تماس :33262530