واحد سازمانی
سعید مظفری
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مظفری
سمت سازمانی :رئیس اداره برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شماره تماس :33262505