واحد سازمانی
صمد مقصود پور
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:مقصود پور
سمت سازمانی :مدیر شهرسازی و طرح های توسعه شهری و مدیر مشارکت و سرمایه گذاری شماره تماس :33262664