واحد سازمانی
صمد  جلیلی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:جلیلی
سمت سازمانی :مسئول ناحیه 3 شماره تماس :33266258