واحد سازمانی
وحید مستوفی
نام کارمند :وحید نام خانوادگی:مستوفی
سمت سازمانی :مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد شماره تماس :33262628