واحد سازمانی
ایرج قره خانی
نام کارمند :ایرج نام خانوادگی:قره خانی
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز شماره تماس :