واحد سازمانی
عباس دیبازر
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:دیبازر
سمت سازمانی :مسئول امور سرمایه گذاری و درآمد شماره تماس :