واحد سازمانی
مهدی حافظ زاده
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:حافظ زاده
سمت سازمانی :مسئول امور ارتباطات شماره تماس :