واحد سازمانی
جعفر زارع
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:زارع
سمت سازمانی :مسئول ترانسپورت و خدمات داخلی شماره تماس :